OKUL/KURUM KANTİN YERLEŞİM PLANI VE STANDARTLARI

Yaşam kalitesini düşüren ve tüm dünyada hızla artan hastalıklardan biri olan obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi amacıyla, ilgili tüm kuruluşların katılımını içeren 28.08.2010 tarih ve 2010/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı uygulamaya konulmuştur.

Öğrenci, kursiyer ve çalışanların; güvenli ve sağlıklı beslenme bilinci kazanmalarına katkı sağlamak, gıda zehirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı gelişen hastalıklar ile şişmanlığı ve zayıflığı önlemek amacıyla gıda güvenliği konusunda bazı önlemlerin alınması zorunluluk haline gelmektedir. Bakanlığımıza bağlı resmi/özel okul/kurumların bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmeleri, gıda güvenliği ile teknik hijyen şartlarını taşıması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili kurum/kuruluşlarca hazırlanan “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden DenetlenmesiGenelgesi” 10.03.2016 tarih ve 90757378-10.06-E.2852893 sayılı ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan izleme ve değerlendirmelerde okul kantinlerindeki ürünlerin her okulda farklı şekilde dizayn edildiği, sağlıksız ortamlarda depolandığı, uygun olmayan yerde servis yapıldığı, pişirme ve yıkama yerlerinin sağlıklı olmadığı, uygun olmayan yerlerin kantin yapıldığı tespit edilmiş ve bu nedenlerden dolayı Okul/Kurum Kantinlerinin Standart Mimari Yerleşim Planı ve İhtiyaç Analizi yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılı sonuna kadar Bakanlığımıza bağlı tüm okul/kurumlarda tam gün eğitime geçileceği bu kapsamda öğrencilerin okulda bulundukları süre içerisinde beslenme ihtiyaçlarını karşılaması ve sağlıklı dengeli beslenmelerine yönelik olarak bu çalışma İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilmiştir.